Privacy -en behandel overeenkomst Speltherapie

In de komende periode zal uw (pleeg) zoon/ dochter bij mij in therapie zijn. Om de therapie goed te laten verlopen is het van belang dat er verschillende afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

 • Beide ouders (met gezag) geven (pleegouder, wettelijke vertegenwoordiger) d.m.v. een handtekening toestemming voor het opstarten van de therapie. Het is de taak van ouders om elkaar op de hoogte te houden van de therapie.
 • Beide ouders hebben (op verzoek) recht op dezelfde informatie.

Professionaliteit

 • De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten. (NVVS) Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over beide verenigingen kunt u vinden op www.fvb.vaktherapie.nl en www.speltherapie.net
 • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door de FVB.
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachten functionaris van de FVB.
 • De praktijk voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en is via de NIBIG aangesloten bij een onafhankelijke klachten functionaris. Indien nodig is er ook een onafhankelijke geschillen instantie die gemachtigd is om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking te komen tussen de partijen. nibig-geschillencommissie.nl/klacht/
 • Er is een richtlijn aanwezig in de praktijk waarop u kunt lezen op welke wijze we voldoen aan de in de AVG.
 • De therapeuten in de praktijk hebben een geldige VOG verklaring.

Behandeling

 • De therapeut neemt de verantwoordelijkheid om de door haar te verrichten werkzaamheden naar best inzicht en vermogen en naar de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 • Omdat er dikwijls verschillende factoren een rol spelen, is het vaak moeilijk om aan het begin van een therapeutische behandeling af te spreken hoeveel spelsessies er nodig zijn. Daarom zal dit in overleg met u als ouders binnen de intake- of oudergesprekken steeds besproken en overeengekomen worden.
 • Het komt de therapie ten goede als u eerlijk en open bent over zaken die in u en uw gezin spelen zowel op het gebied van ziekte, gezondheid, spanningen, verslavingen, psychische problematiek etc.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bv. fysieke of emotionele bedreiging), heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Evenals zij daarna de wettelijke plicht heeft dit te melden aan betreffende instanties.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaats vindt die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
 • De overeenkomst kan door beide ‘partijen‘ ontbonden worden met wederzijdse inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 • De therapie wordt afgesloten met 2 tot 3 spelsessies waarin het afscheid nemen centraal staat. Dit om uw zoon/dochter de gelegenheid te geven de therapie op een goede wijze af te ronden.
 • Op het moment dat de therapeut korte tijd ziek is, vindt er geen vervanging plaats. Als de therapeut langere tijd ziek is, zal in overleg naar een vervanger gezocht worden of de therapie zal worden stopgezet.

Privacy

 • De therapeut heeft een beroepsgeheim naar zowel cliënt als ouders. Ze gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Deze gegevens worden alleen met uw toestemming opgevraagd en/of gedeeld met andere hulpverleners /betrokkenen.
 • De therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.
 • De gegevens worden geanonimiseerd gebruikt tijdens intercollegiale overleg.
 • Een klein deel uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat er een factuur opgesteld kan worden. Het gaat hierbij om:
  Naam adres en woonplaats
  Geboortedatum
  De datum van de behandeling
  De kosten van het consult
 • De gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de WBGO wordt vereist, 20 jaar bewaard.
 • Er zijn verwerkers overeenkomsten afgesloten met de boekhouder ,die gegevens van de financiële administratie verwerkt en met het computerbedrijf dat de beveiliging en het goed functioneren van de computer ondersteunt.

Kosten

 • Een intakegesprek of oudergesprek van een uur kost € 72,00
  De spelsessies duren ongeveer 3 kwartier en bedragen € 72,00
  Voor een observatie verslag wordt €72,00 gerekend.
  Voor een evaluatie verslag wordt € 72,00 gerekend.
 • De tarieven worden jaarlijks aangepast.
 • U krijgt maandelijks een digitale factuur die u via de bank kunt voldoen op rekeningnummer NL 04 SNSB 0873 0403 41 t.n.v. Sterk Spel.
  De betalingstermijn is veertien dagen. Ik verzoek u vriendelijk deze termijn in acht te nemen. Na het verstrijken van de betalingstermijn zullen er administratie kosten van €10,00 per factuur in rekening gebracht worden.
 • U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. U kunt dit opvragen bij uw verzekering.
 • Wanneer de vergoeding via de gemeente verloopt wordt op de factuur met een opdrachtnummer gewerkt.

Annulering

 • Indien u een afspraak af wilt zeggen (in geval van verhindering) of wilt verzetten dan stel ik het op prijs als u 24 uur van tevoren daarvan bericht geeft, daar ik anders de tijd voor 50 % in rekening zal moeten brengen. Wanneer de therapie door de gemeente vergoed wordt krijgt u een persoonlijke factuur. De gemeente vergoedt een te laat afgezegde therapie niet.

Aanvulling op de behandeling:

 • U blijft als ouders ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de besluiten die u neemt wat betreft uzelf of uw zoon/dochter. Dit geldt ook voor de besluiten die u neemt ten gevolge van adviezen die u van de therapeut krijgt. De therapeut aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door, of in verband met de door de therapeut verrichte werkzaamheden zowel direct als indirect of gevolgschade tenzij u kunt aantonen dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergetekende.
 • U geeft hierbij toestemming dat u geen bezwaar heeft dat er inlichting (schriftelijk of telefonisch) over uw zoon/dochter opgevraagd wordt bij school of eventuele andere hulpverleners. Dit gebeurt altijd in overleg met u als ouders.
 • U geeft hierbij toestemming voor het opnemen van geluids- of video-opnamen tijdens de spelsessies. Dit bandmateriaal zal uitsluitend door de therapeut gebruikt worden ten behoeve van de voortgang van de therapie en zal niet door of voor derden worden gebruikt. Met de opnames zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden omgegaan.